Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van hey HEMA


De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van hey HEMA, een platform voor het HEMA personeel. Door je aan te melden en deze app te gebruiken ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

doel van hey HEMA

HEMA wil in alle landen één duidelijk, toegankelijk en overzichtelijk platform om te delen, te leren en te inspireren. Door hey HEMA kunnen we beter en makkelijker met onze medewerkers communiceren.

De functionaliteiten van hey HEMA zijn onder andere nieuwsberichten, informatie over de organisatie, productinformatie, informatie over leren en ontwikkelen, instructies en procedures. De informatie wordt gesegmenteerd en dus relevant beschikbaar gesteld aan alle medewerkers van HEMA.

installeren van hey HEMA

Het installeren van hey HEMA en toegang tot het platform kan uitsluitend als je en zolang je werkzaam bent bij HEMA B.V. of één van haar zuster- of dochtervennootschappen. Installeren kan met de volgende apparaten: IOS en Android apparaten (telefoon en tablet) en op de desktop van je computer. hey HEMA kan je installeren door naar www.heyhema.com te gaan en de instructies te volgen.

Om gebruik te kunnen maken van de applicatie op een mobiel apparaat, moet je toestel aan staan, niet in vliegtuigmodus staan, moet je verbonden zijn met het internet. Omdat de applicatie een internetverbinding nodig heeft, kan het gebruiken van deze app data van de databundel gebruiken. In de meeste HEMA winkels is er wifi beschikbaar. In urgente gevallen kan er worden ingelogd op de desktop van de winkel.

omvang van de licentie

De aan jou verstrekte licentie voor hey HEMA is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie op grond waarvan je gerechtigd bent de app te gebruiken op de wijze als in deze algemene voorwaarden omschreven en zolang je werkzaam bent bij HEMA.

Wanneer je gebruik maakt van de app is het niet toegestaan om:

  • de app op een niet door jou gehouden apparaat installeren;
  • de app op een (peer to peer) netwerk of anderszins beschikbaar te maken voor derden;
  • de app te verhuren of te verkopen;
  • een sublicentie tot het gebruik van de app te verstrekken; en
  • de app aan te passen, de source code te achterhalen en/of afgeleide werken van de app te ontwikkelen.

 

persoonsgegevens en privacy

Je geeft HEMA hierbij toestemming om de door jou verstrekte informatie te verwerken, bewaren en gebruiken voor zover noodzakelijk voor het juist functioneren van de app en voor het verder ontwikkelen van de app. De persoonsgegevens die via de app worden verwerkt worden beveiligd opgeslagen. HEMA respecteert jouw privacy en wij zorgen ervoor dat alle persoonsgegevens en personeelsinformatie wordt behandeld in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Ook voor het HEMA personeel gelden regels voor de omgang met persoonsgegevens, je kunt deze hier lezen https://www.heyhema.com/privacy-statement

gebruik en deelname beëindigen

Je kunt de applicatie op elk moment de-installeren van je apparaten. Na beëindiging van je dienstverband zullen je personeelsgegevens niet langer meer mobiel beschikbaar zijn, met uitzondering van je salarisgegevens die nog 2 jaar inzichtelijk blijven voor jou.  

De licentie eindigt zodra de app door ons of door jou wordt beëindigd. Wij hebben het recht om jouw gebruik van de app te blokkeren en de licentie per direct te beëindigen indien je misbruik maakt van de app of anderszins deze voorwaarden schendt of wanneer wordt besloten de app niet langer te gebruiken.

misbruik van de app

Onder misbruik wordt verstaan: het gebruiken van de app op een andere wijze zoals omschreven in deze algemene voorwaarden, alsmede het gebruiken van de app op een wijze die de rechten van (een) derde(n) schendt. Indien sprake is van misbruik, kan HEMA je de toegang tot de app per direct ontzeggen. Daarnaast kan HEMA je verplichten om alle werkelijk geleden schade te vergoeden die het gevolg is van het misbruik.

vrijwaring

Door het gebruik van hey HEMA stem je ermee in dat je ons en onze bestuurders, commissarissen, werknemers, investeerders, opdrachtnemers en contractspartijen volledig vrijwaart voor enige aansprakelijkheid of overige vordering die ontstaat als gevolg van het niet nakomen van deze algemene voorwaarden door jou. Hierbij doe je afstand van enig regresrecht op voornoemde partijen.

aansprakelijkheid

HEMA is niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit het (juiste of onjuiste) gebruik van de app, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van HEMA.

garantie

HEMA geeft geen garantie op de werking of kwaliteit van de app, noch op de accuraatheid van de door de app verstrekte informatie.

wijzigen applicatie en wijzigen voorwaarden

HEMA heeft het recht om de applicatie te (doen) wijzigen (bijvoorbeeld in geval van een update), te staken, of te beëindigen. HEMA is in dat geval nooit aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een dergelijke wijziging, staking of beëindiging. Indien we de voorwaarden wijzigen, zal je hiervan een melding krijgen.

intellectueel eigendom

Je bent ermee bekend en erkent dat de app informatie bevat waar HEMA eigenaar van is, waaronder mede begrepen processen, werkmethoden, software, teksten, ontwerpen en know-how. Je zal deze rechten respecteren en geen van voornoemde informatie gebruiken anders dan voor normaal gebruik van de app zoals omschreven in deze voorwaarden.

overige bepalingen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing alsmede de Europese Verordening voor Gegevensbescherming (AVG).

Mocht op enig moment blijken dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig of afdwingbaar blijkt te zijn, dan heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Tevens wordt de niet rechtsgeldige of afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een rechtsgeldige bepaling met een inhoud en strekking die de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

© Juridische Zaken HEMA B.V. - 1 september 2017